• Υπηρεσίες

Το λογιστικό - φοροτεχνικό γραφείο μας προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για κάθε είδους επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιώτες με έμφαση στην ποιότητα και στην αποτελεσματικότητα.

 1. Υπηρεσίες οργανωμένων γραφείων τήρησης λογιστικών  βιβλίων.
 2. Υπηρεσίες λογιστή για σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και φορολογικών δηλώσεων.
 3. Υπηρεσίες σύνταξης και δημοσίευσης ισολογισμών, καταστατικών εταιρειών, τροποποιήσεων καταστατικών, ανακοινώσεων, πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ. εταιρειών.
 4. Υπηρεσίες λογιστικών αποτιμήσεων, απογραφών, βεβαιώσεων.
 5. Υπηρεσίες διαδικασιών ίδρυσης επιχείρησης και διαδικασιών μετατροπής νομικής μορφής επιχειρήσεων καθώς  και διεκπεραίωση εργασιών μεταβίβασης μετοχών ή εταιρικών μεριδίων ή ολόκληρων επιχειρήσεων ή μεταβίβαση αυτοκινήτων ΔΧ
 6. Υπηρεσίες εκκαθαριστή εταιρίας.
 7. Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών οργάνωσης και ανάπτυξης των επιχειρήσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
 8. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης επιχειρήσεων κάθε μορφής.
 9. Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα.
 10. Υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης.
 11. Υπηρεσίες αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας νομικών προσώπων.
 12. Υπηρεσίες φορολογικού αντιπροσώπου ή εκπροσώπου.
 13. Υπηρεσίες κατάρτισης προϋπολογισμού επιχείρησης.
 14. Η σύνταξη και υποβολή μισθολογικών καταστάσεων, πινάκων απασχόλησης προσωπικού, περιοδικών δηλώσεων ΙΚΑ.