• Επιθεώρηση Λογιστικού Δικαίου

Εκμετάλλευση Ταξί

Από 1/7/2010 ο εκμεταλλευτής ΤΑΞΙ εντάχθηκε στη Β΄ κατηγορία τήρησης βιβλίων, δηλαδή τηρεί βιβλίο εσόδων-εξόδων και εκδίδει αποδείξεις παροχής υπηρεσιών με τη χρήση φορολογικού μηχανισμού του ν.1809/1988που ενσωματώνεται ή συνδέεται με το ταξίμετρο.


Τρόπος τήρησης του βιβλίου εσόδων και εξόδων

Κάθε εκμεταλλευτής ταξί (ιδιοκτήτης ή μη) τηρεί ιδιαίτερο βιβλίο εσόδων-εξόδων.

Στην περίπτωση συνιδιοκτησίας ΤΑΞΙ που ο καθένας συνιδιοκτήτης εκμεταλλεύεται το ΤΑΞΙ κατά το ποσοστό ιδιοκτησίας του τηρείται ξεχωριστό βιβλίο εσόδων-εξόδων.

Στην από κοινού εκμετάλλευση (κοινωνία) το βιβλίο εσόδων-εξόδων τηρείται από την κοινωνία που συστήνεται από τους συνιδιοκτήτες του ΤΑΞΙ.

Σημειώνεται ότι ο εκμεταλλευτής περισσότερων του ενός ΤΑΞΙ τηρεί ένα βιβλίο εσόδων-εξόδων, στο οποίο καταχωρούνται τα έσοδα και τα έξοδα που αφορούν όλα τα αυτοκίνητα.

Ποια έξοδα καταχωρούνται στο βιβλίο εσόδων-εξόδων:

  • Οι αγορές καυσίμων, λαδιών κλπ.
  • Οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης (ανταλλακτικά, λάστιχα, επισκευές, πλυσίματα κλπ.)
  • Ασφάλιστρα και τέλη κυκλοφορίας
  • Αμοιβές προσωπικού και εργοδοτικές εισφορές
  • Απόσβεση της αξίας αγοράς αυτοκινήτου (15-20% τον χρόνο)
  • Tο ποσό που καταβάλλεται από τους εκμεταλλευτές (όχι ιδιοκτήτες) στους ιδιοκτήτες του αυτοκινήτου
  • Τόκοι δανείου για την αγορά αυτοκινήτου για όσα χρόνια διαρκεί το δάνειο.
  • Όλες οι λοιπές δαπάνες που σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος
  • Αφαίρεση ποσοστού 2% από τα συνολικά ετήσια ακαθάριστα έσοδα για διαφυγόντα έσοδα, εφόσον καταχωρηθεί στο τηρούμενο βιβλίο εσόδων – εξόδων μέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου.


Η κατανομή των κοινών δαπανών μεταξύ των εκμεταλλευτών γίνεται με βάση το ποσοστό συνιδιοκτησίας του καθενός. Εάν υπάρχει ειδική έγγραφη συμφωνία τότε οι δαπάνες κατανέμονται με βάση την συμφωνία η οποία πρέπει σε κάθε περίπτωση να κατατίθεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Τα τιμολόγια εκδίδονται χωριστά στο όνομα του καθενός με βάση το ποσοστό συμμετοχής του.


Τρόπος έκδοσης στοιχείων.


1.Για όλες τις μισθώσεις εκδίδεται απόδειξη παροχής υπηρεσιών με τη χρήση φορολογικού μηχανισμού του ν.1809/1988 (ταξίμετρο).


2.Για την παροχή υπηρεσιών σε επιτηδευματίες(φυσικά πρόσωπα ή εταιρίες) , το Δημόσιο και ενώσεις προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αξίας άνω των πενήντα (50) ευρώ ανά συναλλαγή, εκδίδεται σε κάθε περίπτωση, τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, στο πρωτότυπο του οποίου επισυνάπτεται η με φορολογικό μηχανισμό εκδοθείσα απόδειξη.

Στα σχετικά Τ.Π.Υ. θα αναγράφεται η φράση «Εκδόθηκε σε αντικατάσταση των αριθμών αποδείξεων παροχής υπηρεσιών» οι οποίες θα παραδίδονται στον αντισυμβαλλόμενο μαζί με το πρωτότυπο του ΤΠΥ.


Για συναλλαγές αξίας έως πενήντα (50) ευρώ ανά συναλλαγή με τους ανωτέρω αντισυμβαλλόμενους επιτρέπεται να μην αντικαθίσταται η εκδιδόμενη με φορολογικό μηχανισμό Α.Π.Υ. με Τ.Π.Υ. υπό την προϋπόθεση της αποδοχής του στοιχείου αυτού (Α.Π.Υ.) από τους λήπτες του, οι οποίοι για τα φορολογικά τους δικαιώματα και υποχρεώσεις κάνουν χρήση των εν λόγω στοιχείων, καθώς η ΑΠΥ αυτή εξομοιώνεται με τιμολόγιο.


3.Σε περίπτωση ειδικών μισθώσεων που συμφωνείται αντίτιμο, λιγότερο από το αναγραφόμενο στο ταξίμετρο και επομένως και στην εκδιδόμενη με φορολογικό μηχανισμό Α.Π.Υ. π.χ. με ιδιώτες (μεταφορά νεφροπαθών προς αιμοκάθαρση), ή με το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. κ.λ.π. – για μεταφορά μαθητών στα σχολεία τους), ή με επιχειρήσεις (για μεταφορά εργαζομένων τους), τότε για την ορθή αποτύπωση των συναλλαγών εκδίδονται φορολογικά στοιχεία αξίας (Α.Π.Υ. προς ιδιώτες, Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών για τους λοιπούς) από θεωρημένα στελέχη και επί αυτών, εκτός των άλλων οριζομένων από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., αναγράφεται η συμφωνηθείσα αμοιβή, καθώς και ότι τα εν λόγω στοιχεία εκδίδονται «βάσει ειδικής συμφωνίας» και σε αντικατάσταση των αριθμ………… Α.Π.Υ. που έχουν εκδοθεί από το φορολογικό μηχανισμό.

Οι εκδιδόμενες από φορολογικό μηχανισμό Α.Π.Υ. που αφορούν ιδιώτες επισυνάπτονται στο στέλεχος των εκδιδόμενων θεωρημένων και διαφυλάσσονται από τους εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. (οι ιδιώτες λαμβάνουν την χειρόγραφη Α.Π.Υ.), ενώ αυτές που αφορούν πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. ή επιτηδευματίες επισυνάπτονται στα Τ.Π.Υ. που λαμβάνουν και διαφυλάσσονται από αυτούς βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ.


4.Τέλος, τυχόν επιπλέον αμοιβές (αποσκευές, επιβίβαση από αεροδρόμια κ.λ.π.) προστίθενται με το φορολογικό μηχανισμό στην αξία της διαδρομής και εκδίδεται μία (1) Α.Π.Υ.


Βλάβη ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου – Έκδοση χειρογράφων θεωρημένων αποδείξεων

Οποιαδήποτε βλάβη ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου θα πρέπει να αποκαθίσταται εντός 48 ωρών.

Μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης, ο εκμεταλλευτής ταξί υποχρεούται στην έκδοση και παράδοση στους πελάτες – καταναλωτές θεωρημένης χειρόγραφης απόδειξης.