ΠΩΛΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΔΧ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Κοινωνία αστικού δικαίου, εκμεταλλεύεται Υπεραστικό Λεωφορείο ενταγμένο σε ΚΤΕΛ, πουλάει το λεωφορείο. Υπάρχει κάποια φοροαπαλλαγή σχετικά με την πώληση του παγίου ώστε να μην επιβαρυνθούν τα έσοδα με την αξία της πώλησης; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Ο ΚΦΕ ( ν. 4172/2013) ρυθμίζει τη φορολογία εισοδήματος των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων καθώς και των κάθε είδους νομικών οντοτήτων. Σύμφωνα με το άρθρο 2 § δ στην έννοια της νομικής οντότητας περιλαμβάνεται και η κοινωνία αστικού δικαίου. 

Ο ν. 4308/2014 περί «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων» άρθρο 3 § 1, ορίζει:
«1. Η οντότητα τηρεί, αρχείο κάθε συναλλαγής και γεγονότος αυτής που πραγματοποιείται στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, καθώς και των προκυπτόντων πάσης φύσεως εσόδων, κερδών, εξόδων, αγορών και πωλήσεων περιουσιακών στοιχείων, εκπτώσεων και επιστροφών, φόρων, τελών και των πάσης φύσεως εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς».
Η κοινωνία αστικού δικαίου που εκμεταλλεύεται λεωφορείο Δ.Χ. ενταγμένου σε ΚΤΕΛ πωλεί το όχημα αποχαρακτηρισμένο ως εμπόρευμα. Εκδίδει τιμολόγιο πώλησης . Στο απλογραφικό βιβλίο θα καταχωρισθεί σε στήλη ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ το ποσό χωρίς ΦΠΑ και στη στήλη του ΦΠΑ το ποσό του φόρου.
Σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 2579/1998 § 2 περίπτωση 2 εδάφιο δ’ :
δ) Για λεωφορείο δημόσιας χρήσης, που είναι ενταγμένο σε Κ.Τ.Ε.Λ. ή ανήκει σε επιχείρηση με οποιαδήποτε νομική μορφή ή κοινοπραξία ή κοινωνία, το οποίο εκτελεί ή εκτελούσε μεταφορές σε αστικές ή υπεραστικές επιβατικές γραμμές, ποσό χίλια τριακόσια πενήντα ένα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (1.351,25). Στην περίπτωση που από το έτος της πρώτης κυκλοφορίας του λεωφορείου στην Ελλάδα έχουν παρέλθει πάνω από δέκα έτη, ως πρώτου έτους λαμβανομένου του έτους της πρώτης κυκλοφορίας του στην Ελλάδα, το πιο πάνω ποσό μειώνεται στα εξακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά (678,50). 
Τα πάγια ποσά φόρων βαρύνουν τον πωλητή και καταβάλλονται από αυτόν πριν από τη μεταβίβαση εφάπαξ με την υποβολή της δήλωσης και δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από το εισόδημά του.
Με την επιβολή του σχετικού εφάπαξ ποσού φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για το υπερτίμημα που προκύπτει κατά τις μεταβιβάσεις αυτές.
Η κοινωνία αγοράζει νέο όχημα. Λαμβάνει τιμολόγιο πώλησης. Καταχωρίζεται η αξία χωρίς ΦΠΑ στη στήλη του απλογραφικού βιβλίου ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ και στη στήλη του ΦΠΑ το ποσό του φόρου.
Στο τέλος του έτους θα υπολογισθεί η απόσβεση του παγίου και θα καταχωρισθεί σε ξεχωριστεί στήλη. Η απόσβεση είναι η δαπάνη που εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης.
Εάν η αγορά του νέου οχήματος χρηματοδοτηθεί από δάνειο τράπεζας, τότε οι τόκοι του δανείου αποτελούν παραγωγική δαπάνη, η οποία εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της κοινωνίας.
Προσοχή! Το δάνειο πρέπει να συναφθεί στο όνομα της κοινωνίας και στο ΑΦΜ αυτής και όχι στα ονόματα των μελών της κοινωνίας.