• Επιθεώρηση Λογιστικού Δικαίου

Ποιο είναι το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών;

Από 1.1.2017, βάσει του Ν. 4387/2016 (ΔΕΝ 2016 σελ. 578 επ.) και των εγκυκλίων 34/16 ΙΚΑ και Φ.80000/40108/16 του Υπ. Εργασίας (ΔΕΝ 2016 σελ. 1254), είναι 5.860,80 ευρώ κατά μήνα, τόσο για παλαιούς όσο και νέους ασφαλισμένους.

Από 1.1.2013 μέχρι της δημοσιεύσεως του Ν. 4387/16, και κατά τις ανωτέρω εγκυκλίους μέχρι 31.12.2016, είναι 5.543,55 ευρώ, τόσο για τους παλαιούς όσο και για τους νέους ασφαλισμένους.

Μέχρι 31.12.2012 το ποσόν αυτό ήταν για μεν τους παλαιούς (μέχρι 31.12.92) ασφαλισμένους 2.432,25 ευρώ, ενώ για τους νέους (μετά την 1.1.93) ασφαλισμένους 5.543,55 ευρώ, όπως τα ποσά αυτά είχαν διαμορφωθή από 1.10.2008 και εφεξής

.Η εξομοίωση παλαιών και νέων ασφαλισμένων ως προς το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών, επήλθε κατ’ επιταγήν της ΥΠΟΠ. ΙΑ.6 του Ν.4093/12 (ΔΕΝ 2012 σελ. 1393 επ.). Σχετικές οι εγκύκλιοι Φ.80000/24047/12 της Γεν. Γραμματείας Κοιν. Ασφαλίσεων του Υπ. Εργασίας (ΔΕΝ 2012 σελ.1561) και 13/1.3.2013 του ΙΚΑ (ΔΕΝ 2013 σελ.337).