• Επιθεώρηση Λογιστικού Δικαίου

Εκμετάλλευση Ταξί

Από 1/7/2010 ο εκμεταλλευτής ΤΑΞΙ εντάχθηκε στη Β΄ κατηγορία τήρησης βιβλίων, δηλαδή τηρεί βιβλίο εσόδων-εξόδων και εκδίδει αποδείξεις παροχής υπηρεσιών με τη χρήση φορολογικού μηχανισμού του ν.1809/1988που ενσωματώνεται ή συνδέεται με το ταξίμετρο.


Τρόπος τήρησης του βιβλίου εσόδων και εξόδων

Κάθε εκμεταλλευτής ταξί (ιδιοκτήτης ή μη) τηρεί ιδιαίτερο βιβλίο εσόδων-εξόδων.

Στην περίπτωση συνιδιοκτησίας ΤΑΞΙ που ο καθένας συνιδιοκτήτης εκμεταλλεύεται το ΤΑΞΙ κατά το ποσοστό ιδιοκτησίας του τηρείται ξεχωριστό βιβλίο εσόδων-εξόδων.

Περισσότερα...

Μη εμπρόθεσμη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών σε εργαζόμενο

Ε Π Ι Σ Η Μ Α Ν Σ Ε Ι Σ

Μη εμπρόθεσμη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών σε εργαζόμενο

Από τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου μόνου του α.ν. 690/1945 «προκύπτει ότι το προβλεπόμενο από αυτή έγκλημα είναι γνήσιο έγκλημα παράλειψης και συντελείται με μόνη τη μη εμπρόθεσμη, κατά το άρθρο 655 του Α.Κ. καταβολή των οικείων αποδοχών ή χορηγιών, κατά το ίδιον δε άρθρον (655 Α.Κ.) η ημέρα καταβολής του μισθού αποτελεί δήλη ημέρα, με μόνη την παρέλευση της οποίας ο εργοδότης ή διευθυντής κ.λπ. γίνεται, χωρίς όχληση, υπερήμερος οφειλέτης, εκτός αν αυτός αποδείξει γεγονός που αποκλείει την υπερημερία του» (ΑΠ 288/2008).

Περισσότερα...

Σελίδα 2 από 2