• Ανακοινώσεις

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Συγγραφέας : Λάζαρος Σκουληκαρίτης  

Επιβλέπον Καθηγητής : Ευάγγελος Χύτης 

«Η οικονομική αποδοτικότητα των υπεραστικών Κ.Τ.Ε.Λ. Ανωνύμων Εταιρειών και οι ιδιαιτερότητες του θεσμικού και φορολογικού πλαισίου τους.»