Ειδικά Θέματα Φορολογικής και Εργατικής Νομοθεσίας των ΚΤΕΛ

Α. Φορολογία εισοδήματος ΚΤΕΛ ΑΕ με μισθωμένα λεωφορεία

Η Φορολογική Διοίκηση με την εγκύκλιο Πολ. 1179/2016 δέχτηκε ότι στην περίπτωση των ΚΤΕΛ ΑΕ που λειτουργούν με ενταγμένα λεωφορεία, τα φυσικά πρόσωπα (λεωφορειούχοι Δ.Χ. με κυριότητα 100%) ή νομικά πρόσωπα (εμπορικές εταιρείες ή κοινωνίες συνιδιοκτησίας λεωφορείων ΔΧ) συνεχίζουν να είναι κύριοι των λεωφορείων Δ.Χ. και μετά την μετατροπή των ΚΤΕΛ σε ΚΤΕΛ ΑΕ. Επιπλέον, οι ιδιοκτήτες των λεωφορείων, δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα (λεωφορειούχοι Δ.Χ. με κυριότητα 100%) ή νομικά πρόσωπα (εμπορικές εταιρείες, κοινωνίες συνιδιοκτησίας λεωφορείων Δ.Χ.), παρέχουν το όχημά τους με τον οδηγό του, τον οποίο αυτοί προσλαμβάνουν και προκειμένου για την εξαγωγή του φορολογητέου εισοδήματός τους λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες μισθοδοσίας και ασφάλισης του οδηγού, η συντήρηση και η φύλαξη του οχήματος, κ.λπ.

Με την παρ.6 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. Β-Οικ.60195/5172/13 (ΦΕΚ Β’ 3067/03/12/2013) απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με την οποία καθορίστηκαν οι βασικοί όροι ανάληψης υποχρέωσης μεταφοράς προσώπων με λεωφορεία ενταγμένα στις ΚΤΕΛ ΑΕ ορίζεται, ότι το υπόλοιπο που απομένει, όταν από το σύνολο των ακαθάριστων εισπράξεων (εισιτήρια, αποσκευές, εκδρομές, κ.λπ.) αφαιρεθούν τα ποσά που κατονομάζονται από τις ίδιες διατάξεις (αποδοχές, φόροι, τέλη, έξοδα διοίκησης, καύσιμα, δαπάνες συντήρησης, αποσβέσεις, κ.λπ.), αποτελεί την συνολική αποζημίωση των ιδιοκτητών – μετόχων της ΚΤΕΛ ΑΕ για την εκτέλεση της μεταφοράς προσώπων με τα λεωφορεία τους.

Κατόπιν όλων όσων αναφέρθηκαν παραπάνω συνάγεται ότι προκειμένου για τις περιπτώσεις ΚΤΕΛ που λειτουργούν με τη μορφή ΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν 2963/2001 (μετατροπή σε ΚΤΕΛ ΑΕ όταν οι μέτοχοι κρατούν την κυριότητα των λεωφορείων), τα μισθώματα (χιλιομετρική αποζημίωση) αποδίδονται στους ιδιοκτήτες μετόχους εκμισθωτές (φυσικά πρόσωπα ή συνιδιοκτησία φυσικών προσώπων – κοινωνία ή νομικά πρόσωπα) με βάση την τριμηνιαία εκκαθάριση τα οποία φορολογούνται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα στο όνομα των ιδιοκτητών.

Είναι προφανές από τα παραπάνω ότι στις περιπτώσεις αυτές δεν προκύπτει φορολογητέο εισόδημα για τις ΚΤΕΛ ΑΕ (στον Κ.Α. 016 καταχωρίζεται μηδενικό ποσό), καθόσον το προκύπτον αποτέλεσμά τους με βάση την υπ’ αριθμ. Β – Οικ. 60195/5172/13 (ΦΕΚ Β’ 3067/3/12/2013) απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αποδίδεται στους ιδιοκτήτες (λεωφορειούχοι Δ.Χ. με κυριότητα 100% ή νομικά πρόσωπα δηλαδή άλλα ΚΤΕΛ, κοινωνίες συνιδιοκτησίας λεωφορείων Δ.Χ., κ.λπ.), ωστόσο υφίσταται υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Ο ιδιοκτήτης του λεωφορείου (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) και προκειμένου περί συνιδιοκτησίας ή κοινωνίας του Αστικού Κώδικα, υποχρεούται να τηρεί απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία ανάλογα με την νομική μορφή και τον κύκλο εργασιών, σύμφωνα με τον Ν 4308/2014 (ΕΛΠ) στα οποία θα καταχωρίζει εκτός από τα στοιχεία που προβλέπουν οι διατάξεις των ΕΛΠ, το λαμβανόμενο μίσθωμα, τον αναλογούντα ΦΠΑ, τις λειτουργικές, δαπάνες του λεωφορείου, για τις οποίες έχουν εκδοθεί στοιχεία στο όνομα του και σε ιδιαίτερη στήλη τον εκπιπτόμενο ΦΠΑ.

Δεδομένου ότι οι υπηρεσίες που παρέχει ο οδηγός -συνιδιοκτήτης (μέλος της κοινωνίας εκμετάλλευσης λεωφορείου) του λεωφορείου δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο της εταιρικής του εισφοράς, όπως συμβαίνει με τη σύμβαση εταιρείας με την έννοια του άρθρου 741 ΑΚ, προκύπτει ότι οι αμοιβές που αυτός λαμβάνει για τις υπόψη υπηρεσίες θεωρούνται εισόδημα από μισθωτή εργασία (Πολ. 1179/2016).

Περαιτέρω και δεδομένου ότι η κοινωνία αποτελεί πλέον υποκείμενο του φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με βάση τις διατάξεις των άρθρων 2 και 45 του Ν 4172/2013 , οι υπόψη αμοιβές εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της κοινωνίας εκμετάλλευσης λεωφορείων με τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του Ν 4172/2013 (Αρ. Πρωτ. Δ12Α1053453 ΕΞ2014/24.3.2014).

Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση αμοιβών που λαμβάνουν διαχειριστές, εκπρόσωποι ή διευθυντές της κοινωνίας, δηλαδή οι αμοιβές αυτές εκπίπτουν ως εισόδημα από μισθωτή εργασία με βάση τα αναφερόμενα στο αριθ. ΔΕΑΦ 1064780 ΕΞ 2015/11.5.2015 έγγραφο, με το οποίο έγινε δεκτό ότι οι αμοιβές μελών και διαχειριστών ΕΠΕ, καθώς και οι αμοιβές εκπροσώπων και εταίρων ΟΕ και ΕΕ για τις υπηρεσίες που παρέχουν με βάση την ιδιότητά τους αυτή προς τις υπόψη εταιρείες, εξομοιώνονται με τις αμοιβές διευθυντών ή μελών Δ.Σ. εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.

Β. Φορολογία μεταβίβασης λεωφορείου ΔΧ και μετόχων ΑΕ

Οι διατάξεις του άρθρου 10 του Ν 2579/1998 σχετικά με την μεταβίβαση αυτοκινήτων ΔΧ εξακολουθούν να ισχύουν έως την 31.12.2022. Οι διατάξεις αυτές, λειτουργούν παράλληλα και αυτόνομα προς τις γενικές φορολογικές διατάξεις και αφορούν την μεταβίβαση «αιτία πωλήσεως» των αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης.

Ειδικότερα, σε κάθε μεταβίβαση από επαχθή αιτία ή ανταλλαγή αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης, επιβάλλεται εφάπαξ ποσό φόρου για τη μεταβιβαζόμενη άδεια κυκλοφορίας ως ακολούθως:

Για λεωφορείο δημόσιας χρήσης, που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο ή σε επιχείρηση οποιασδήποτε νομικής μορφής ή σε κοινοπραξία ή σε κοινωνία, που είναι ενταγμένο σε Κ.Τ.Ε.Λ. και εκτελεί μεταφορές με κόμιστρο, σε:
αα) Υπεραστικές επιβατικές γραμμές, αναλόγως του ύψους του μερίσματος που διανεμήθηκε για το μεταβιβαζόμενο λεωφορείο στο προηγούμενο έτος από τη μεταβίβαση, ποσό δύο χιλιάδες είκοσι εννέα και εβδομήντα πέντε (2.029,75) ευρώ, εφόσον το υπόψη μέρισμα δεν ήταν μεγαλύτερο από είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα (29.350) ευρώ, ποσό τρείς χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (3.375,25), εφόσον το υπόψη μέρισμα ήταν πάνω από είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια πενήντα (29.350) ευρώ και μέχρι σαράντα τέσσερις χιλιάδες είκοσι πέντε (44.025) ευρώ και ποσό πέντε χιλιάδες εξήντα (5.060,00) ευρώ, εφόσον το υπόψη μέρισμα υπερέβαινε τα σαράντα τέσσερις χιλιάδες είκοσι πέντε (44.025) ευρώ.
ββ) Αστικές επιβατικές γραμμές, ποσό χίλια εξακόσια ενενήντα ευρώ και πενήντα λεπτά (1.690,50).

Για λεωφορείο δημόσιας χρήσης, που είναι ενταγμένο σε Κ.Τ.Ε.Λ. ή ανήκει σε επιχείρηση με οποιαδήποτε νομική μορφή ή κοινοπραξία ή κοινωνία, το οποίο εκτελεί ή εκτελούσε μεταφορές σε αστικές ή υπεραστικές επιβατικές γραμμές, ποσό χίλια τριακόσια πενήντα ένα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (1.351,25). Στην περίπτωση που από το έτος της πρώτης κυκλοφορίας του λεωφορείου στην Ελλάδα έχουν παρέλθει πάνω από δέκα έτη, ως πρώτου έτους λαμβανομένου του έτους της πρώτης κυκλοφορίας του στην Ελλάδα, το πιο πάνω ποσό μειώνεται στα εξακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά (678,50).

Για κάθε μεταβίβαση ποσοστού συνιδιοκτησίας του δικαιώματος της αδείας ή οχήματος, το αντίστοιχο ποσό φόρου αυτής της παραγράφου επιμερίζεται ανάλογα.
Δεν επιβάλλονται τα ποσά φόρου των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10 του Ν.2579/1998 σε περίπτωση ανταλλαγής ποσοστών συνιδιοκτησίας που πραγματοποιείται μεταξύ τους.

Προκειμένου για μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται σε δικαιούχους που υπάγονται στην Α’ και Β’ κατηγορία του άρθρου 29 του Ν. 2961/2001 (ΦΕΚ 266 Α’), τα ποσά φόρου των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10 του Ν. 2579/1998 μειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) αντίστοιχα». ( παρ. 2 άρθρο 32, του Ν. 3229/2004 ΦΕΚ Α 38 10.2.2004)
Δηλαδή, καθιερώθηκε μείωση των ποσών φόρου που επιβάλλονται για την άδεια και το όχημα αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (λεωφορεία κλπ) κατά τη μεταβίβασή τους σε συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού, όπως οι κατηγορίες αυτής της συγγένειας προσδιορίζονται στο άρθρο 29 του Ν. 2961/2001 .

Με το άρθρο 33 του Ν 1759/1998 (ΦΕΚ Α΄ 50) θεσπίστηκε «υπέρ ΤΣΑ ποσοστιαία εισφορά 3% στη μεταβιβαζόμενη συνολική αξία κάθε αυτοκινήτου Δημόσιας Χρήσης ή ποσοστού αυτού καταβαλλόμενη κατά ίσα μέρη από τους συμβαλλόμενους».

Η εισφορά 3% υπέρ ΤΣΑ επί της μεταβίβασης δικαιώματος αδείας και οχήματος λόγω πώλησης με αντάλλαγμα με το άρθρο 27 του ν. 2873/2000 καταργήθηκε και σύμφωνα με την § 1 «Τα τέλη χαρτοσήμου, η επ΄ αυτών εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α., ο πόρος υπέρ του Ταμείου Νομικών και η εισφορά υπέρ Τ.Σ.Α. που επιβάλλονται κατά περίπτωση για τη μεταβίβαση, από επαχθή αιτία, της κυριότητας αυτοκινήτου οχήματος και μοτοσικλέτας, με αίρεση ή χωρίς αίρεση ενοποιούνται σε ενιαίο κατά περίπτωση τέλος, με την ονομασία «τέλος μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος», το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου και ανέρχεται ως εξής: στ) Λεωφορεία Δ.Χ. αυτοκίνητα μαζί με την άδεια κυκλοφορίας:

ΚατηγορίαΘέσεις καθημένωνΤέλος μεταβίβασης
Αέως 50350 €
Β51 και άνω530 €

Σύμφωνα με το άρθρο 3 § 5 του ν. 2963/2001 μαζί με την άδεια κυκλοφορίας ΔΧ των λεωφορείων αστικών και υπεραστικών, τα οποία είναι ενταγμένα σε ΚΤΕΛ, μεταβιβάζονται και οι μετοχές της ΚΤΕΛ ΑΕ, τις οποίες κατέχει ο πωλητής χωρίς καταβολή φόρου μεταβίβασης μετοχών (ΠΟΛ. 1128/2015).

Γ.ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

1. Το επίδομα οδηγών λεωφορείων άνευ εισπράκτορα καθιερώθηκε με απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου Αθηνών το 1981 (απόφ. υπ. Εργασίας 15333/1981) «περί των όρων αμοιβής και εργασίας του προσωπικού κινήσεως – διαχειρίσεως κλπ. των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ απάσης της Χώρας» .

«Κεφάλαιο Β’ Επιδόματα

6. Εις τους οδηγούς οι οποίοι οδηγούν λεωφορεία άνευ εισπράκτορος χορηγείται επίδομα εκ δραχμών 100 ανά ημέρα απασχολήσεως εις λεωφορείον άνευ εισπράκτορος».

Παράλληλα με το επίδομα που καθιερώθηκε με τη ΔΔΑ 57/1981, θεσπίστηκε για πρώτη φορά με την παρ.10 του άρθρου 7 του ΠΔ 257/1989 (ΦΕΚ Α’ 123/16.5.1989) διάταξη σχετικά με τα καθήκοντα του οδηγού ως εξής:

θ) ο οδηγός υπεραστικού λεωφορείου το οποίο δρομολογείται χωρίς εισπράκτορα εκτελεί καθ’ οδόν χρέη εισπράκτορα . Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται αιτιολογημένα απόφαση του οικείου Νομάρχη, μετά από εισήγηση του ΔΣ του οικείου ΚΤΕΛ, στην οποία προβλέπεται και η ανάλογη αποζημίωση για την πρόσθετη εργασία. Επίσης είναι υποχρεωμένος όταν δεν υπάρχει εισπράκτορας να πληρώνει διόδια και οχηματαγωγό πλοίο με χρήματα του ΚΤΕΛ.

Με το εδάφιο θ΄της παρ. 5 του άρθρου 7 του ΠΔ 133/1991 (ΦΕΚ Α΄53/16.4.1991) η ως άνω διάταξη διαμορφώθηκε ως εξής:

«θ) ο οδηγός λεωφορείου το οποίο δρομολογείται χωρίς εισπράκτορα εκτελεί και χρέη εισπράκτορος, με την ανάλογο αποζημίωση που καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ του ΚΤΕΛ για την πρόσθετη εργασία εκδίδοντας προς τούτο εισιτήρια».

Βάσει της διάταξης αυτής χορηγήθηκε από τα ΚΤΕΛ ποσοστό επί των εισπράξεων και κατόπιν αυτού για τα καθήκοντα εισπράκτορα στους οδηγούς συνέρρεαν δύο αμοιβές.

Ακολούθως με το άρθρο 7Β της περίπτωσης «Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΙΝΗΣΗΣ» του ΠΔ 229/1994 (ΦΕΚ Α΄134/30.8.1994), η ως άνω διάταξη διαμορφώθηκε εκ νέου ως εξής:

«2θ) ο οδηγός υπεραστικού λεωφορείου το οποίο δρομολογείται χωρίς εισπράκτορα εκτελεί καθ’ οδόν και χρέη εισπράκτορα. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Νομάρχη μετά από εισήγηση του ΔΣ του οικείου ΚΤΕΛ , στην οποία προβλέπεται και η ανάλογη αποζημίωση για την πρόσθετη εργασία. Επίσης είναι υποχρεωμένος όταν δεν υπάρχει εισπράκτορας να πληρώνει διόδια και οχηματαγωγό πλοίο με χρήματα του ΚΤΕΛ» .

Τα ΚΤΕΛ εξακολούθησαν και με τη νέα διαμόρφωση να χορηγούν το ποσοστό επί των εισπράξεων άνευ εισπράκτορα.

Με το ΠΔ 246/2006 (ΦΕΚ Α΄261/29.11.2006) στη συγκεκριμένη διάταξη σημειώθηκε ουσιώδης μεταβολή.

Συγκεκριμένα με το εδάφιο ι) της παρ. 4 του άρθρου 10 «ειδικά καθήκοντα και υποχρεώσεις προσωπικού» της περίπτωσης «Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΙΝΗΣΗΣ» ο οδηγός υπεραστικού λεωφορείου, το οποίο δρομολογείται χωρίς εισπράκτορα, εκτελεί, καθ’ οδόν και χρέη εισπράκτορα. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται αποζημίωση όπως καθορίζεται κάθε φορά στις ΣΣΕ. Επίσης είναι υποχρεωμένος, όταν δεν υπάρχει εισπράκτορας, να πληρώνει διόδια και ναύλο με δαπάνες του ΚΤΕΛ.

Δηλαδή από 1/1/2007 ο νομοθέτης καθιέρωσε μία αμοιβή για τον οδηγό όταν εκτελεί χρέη εισπράκτορα, την αμοιβή που προβλέπει η ΣΣΕ, ανά ημέρα οδήγησης λεωφορείου άνευ εισπράκτορα, η οποία διαμορφώθηκε σε 5,90 € ανά ημέρα οδήγησης χωρίς εισπράκτορα από 1/5/2009.

Ως εκ τούτου το ποσοστό άνευ εισπράκτορα επί των καθ’ οδόν εισπράξεων από 1/1/2007 αποτελεί οικειοθελή παροχή εκ μέρους του εργοδότη ΚΤΕΛ ΑΕ.

Περαιτέρω με την ΠΥΣ 6/2012 πέραν του μισθού καταβάλλονται τα επιδόματα τέκνων, ωρίμανσης (πολυετιών), σπουδών, ανθυγιεινής εργασίας . Δηλαδή το επίδομα άνευ εισπράκτορα της ΣΣΕ καταργήθηκε.

Από τις διατάξεις του ΠΔ 246/2006 σχετικά με τα καθήκοντα του οδηγού και του εισπράκτορα σε συνδυασμό προς τα διδάγματα της κοινής πείρας και της λογικής συνάγεται ότι, αν και τόσον οι οδηγοί, όσο και οι εισπράκτορες στην αυτή υπό στοιχείο Β κατηγορία του προσωπικού κίνησης των ΚΤΕΛ, το αντικείμενο απασχόλησης αυτών είναι ουσιωδώς διαφορετικό. Του μεν οδηγού συνισταμένου στην ασφαλή και κανονική οδήγηση του λεωφορείου, του δε εισπράκτορα συνισταμένου στη χορήγηση των εισιτηρίων σε επιβάτες και στην είσπραξη του αντιτίμου αυτών, όταν αυτοί δεν είναι εφοδιασμένοι με εισιτήρια και την εν συνεχεία απόδοση των εισπράξεων στο ΚΤΕΛ.

Επομένως η κατά την διάρκεια του νομίμου ωραρίου πρόσθετη απασχόληση καθ’ οδόν του οδηγού υπεραστικού λεωφορείου με καθήκοντα εισπράκτορα, που παρέχονται από αυτόν κατά τρόπο διαρκή εξαιτίας του ότι το λεωφορείο δρομολογείται χωρίς εισπράκτορα, συνιστά πρόσθετη εργασία αυτού για την οποία ο τελευταίος δικαιούται ανάλογης πρόσθετης αμοιβής (ΑΠ 1002/2017).

Ο Άρειος Πάγος (ΑΠ 1002/2017) θεωρεί ως πλέον κατάλληλο μέτρο υπολογισμού της αμοιβής για την πρόσθετη εργασία των οδηγών το ποσό των 5,90 € ανά ημέρα οδήγησης χωρίς εισπράκτορα.

2. Νόμιμη η απασχόληση των οδηγών λεωφορείων ενταγμένων σε ΚΤΕΛ ΑΕ, ως οδηγών σε λεωφορεία ιδιοκτησίας των εταιριών αυτών.

Σύμφωνα με το άρθρο 36 του Π.Δ. 246/2006 §1 «Οι ιδιοκτήτες των λεωφορείων και οι πρόεδροι των ΚΤΕΛ δεν επιτρέπεται να απασχολήσουν κατά την αυτή εργασιακή ημέρα προσωπικό κίνησης που έχει εργασθεί σε άλλον εργοδότη επί οκτάωρο. Μπορούν μόνο να απασχολήσουν το προσωπικό κίνησης που έχει εργασθεί κατά την αυτή ημέρα σε άλλους εργοδότες του ίδιου ΚΤΕΛ λιγότερες από 8 ώρες ημερησίως, μόνο δε για το χρόνο που απαιτείται προς συμπλήρωση το πολύ εννιάωρης ημερήσιας απασχόλησης.

Για την απασχόληση οδηγού κατά τα προηγούμενα εδάφια απαιτείται η κατάρτιση σύμβασης δανεισμού μεταξύ του οδηγού, του εργοδότη του και του ΚΤΕΛ ή του τρίτου μετόχου για ορισμένο χρονικό διάστημα».

3.Ασφαλιστική αντιμετώπιση των μετόχων Ανωνύμων Εταιρειών ΚΤΕΛ

Ως γνωστόν, οι μέτοχοι των Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. θεωρούνται ιδιοκτήτες ΔΧ λεωφορείων σε ποσοστά ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν.
Στις περιπτώσεις φυσικών προσώπων που τυγχάνουν ταυτόχρονα μέτοχοι συγκεκριμένου Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και οδηγοί στα ΔΧ λεωφορεία του ίδιου ΚΤΕΛ, τότε υπερισχύει η ιδιότητα του ιδιοκτήτη ΔΧ λεωφορείου (ως μετόχου της ΚΤΕΛ ΑΕ) έναντι της ιδιότητας του οδηγού (όπως έχει γίνει δεκτό με σειρά αποφάσεων του ΣτΕ) και ασφαλίζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες.
Στις περιπτώσεις που τα πρόσωπα αυτά είναι μέτοχοι συγκεκριμένου Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και οδηγοί ΔΧ λεωφορείων τρίτων τα οποία δεν είναι ενταγμένα στο Κ.Τ.Ε.Λ. που κατέχουν μετοχές, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις περί παράλληλης ασφάλισης του άρθρου 36 ν. 4387/16

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΙΛΗΣ